arhontologija

je pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja s proučevanjem vladavin – političnih ureditev, torej tistih delov družbene dejavnosti, ki upravljajo državo ali skupnost. Politični sistem je torej družbeni sistem politike in vladanja. Običajno se veže na pravni sistem neke države, ekonomski in kulturni sistem ali na druge družbene sisteme. Politično ureditev določajo razmerja med sprejemanjem zakonov, aplikativnim izvajanjem ter kontrolo vladanja (zakonodajna, izvršna in sodna oblast). Že od antike pojem vladavine povzema predvsem izvršno oblast, le redko še del državne uprave. Delitev oblasti je bila posledica prevelike koncentracije oblasti v eni osebi ali eni državni funkciji. 

 

vladarEna prvih novodobnih preučevanj vladavine je izvedel Niccolo Machiavelli.  V delu Vladar je nepristransko in brez moralnih predsodkov obravnaval možna politična ravnanja. 

 

Slika zgoraj: V antiki je o vladavini razlagal Platon v delu Država, ki je njegov najdaljši sokratski dialog. Napisal ga je okoli leta 360 p.n.š. in v njej izpostavil vprašanje pravičnosti. 

 

Karikatura, predvsem politična, se zdi neopazna, vendar ima lahko velik vpliv na javnost in je lahko močno orožje. Predstavlja karikaturistov pogled na svet in dokler je le-ta predstavljen na smešen, vendar ne žaljiv način, je vsekakor dobrodošla spremljevalka našega vsakdana. 

Francoska meščanska revolucija, 1789: obubožan tretji stan nosi vsa bremena francoske bogate družbe
Francoska meščanska revolucija, 1789: obubožan tretji stan nosi vsa bremena francoske bogate družbe
Hinko Smrekar, 1937: UEDINJENI JUGOSLOVENI - Iz let med obema vojnama so Smrekarjeve karikature in satire bičale tedanje razmere. Podoba kaže tedanji položaj po uvedbi stroge cenzure. Umetnik je k risbi pripisal pojasnilo: "Vsi pravi Jugosloveni so končno uedinjeni. Vsi so sporazumno ali nesporazumno uedinjeni v - molku."
Hinko Smrekar, 1937: UEDINJENI JUGOSLOVENI – Iz let med obema vojnama so Smrekarjeve karikature in satire bičale tedanje razmere. Podoba kaže tedanji položaj po uvedbi stroge cenzure. Umetnik je k risbi pripisal pojasnilo: “Vsi pravi Jugosloveni so končno uedinjeni. Vsi so sporazumno ali nesporazumno uedinjeni v – molku.”
Vedno aktualna Mladinina Diareja…

 

 


Pojmi, povezani s politično in družbeno ureditvijo: 

Absolutna monarhija – monarh je “samovladar” – predseduje državi in izvršilni oblasti.

Aristokracija – vlada pripadnikov več plemenitih (gr. aristos – odličnik, veljak) rodov.

Avtokracija – vladavina ene osebe, ki ni podrejena ne zunanjim pravnim omejitvam in ne običajnim mehanizmom nadzora države s strani prebivalstva (npr. volitve).

Banana republika – slabšalna oznaka za politično nestabilno državo, ki je ekonomsko odvisna od poljedelske monokulture in ji vlada majhna, bogata in korumpirana politična elita. Izraz je leta 1904 prvič uporabil ameriški pisatelj O. Henry v knjigi kratkih zgodb Cabbages and Kings, ki je nastala na podlagi izkušenj iz njegovega življenja v Hondurasu v letih 1896-97.

Demokracija – (gr. demos – ljudstvo, kratei – voditi, vladati) vlada imenovana od večine volilnega telesa, pri čemer je volilna pravica porazdeljena ne glede na spol, premoženje ali poreklo.

Diktatura – Posameznik ima popolno oblast nad državo ali skupnostjo; lahko prevzame oblast na legitimen način, a nadaljnje spremembe onemogočajo, da bi kdo drug na demokratičen način prišel na oblast. Vojaška diktatura pomeni predvsem uporabo vojske pri uveljavljanju oblasti.

Federacija – državna ureditev, ki združuje dve ali več enakopravnih in relativno samostojnih državnih enot.

Imperializem – (lat. imperialis = cesarski) širjenje vladavine enega, praviloma močnejšega politično državnega organizma nad drugim. Lahko pa imperializem opredeljuje tudi monopolistično obdobje kapitalizma, ki se začne koncem 19. stoletja.

Matriarhat – ureditev, v kateri so družinski poglavarji matere.

Monarhija – sistem vladavine, kjer vlogo predstavnika države prevzame posameznik, monarh, ki moč preda dediču.

Oligarhija – vladavina male skupine posameznikov, ki izkazujejo podobne interese in pomembne povezave.

Patriarhat – ureditev, v kateri so družinski poglavarji očetje.

Plutokracija – vladavina premožnih.

Socializem (lat. socialis – družben) označuje družbeno ureditev, organizirano na podlagi ekonomske dominacije države, ki teoretično ne omogoča izkoriščanja med družbenimi razredi. Izraz je lahko mišljen tudi kot ideologija ali doktrina, utemeljena na planskem gospodarstvu in državni lastnini. Socializem je vmesna stopnja razvoja političnega sistema med kapitalizmom in komunizmom. 

Tehnokracija – Vlada profesionalcev, inženirjev, tehnično spretnih in veščih obrtnikov.

Teokracija (gr. theos – bog) je oblika vladavine v kateri ima vera prevladujoč vpliv, tako da svečeniki obvladujejo ključne vzvode oblasti.

Totalitarizem – ureditev, v kateri diktatura pokriva vsa področja človeškega življenja, kjer so uveljavljeni enostrankarski sistem, policijska kontrola, cenzura ter nadzor nad vsemi sredstvi javnega obveščanja in propagande, sistem s koncentracijo vojaških sil, centralnim vodenjem in nadzorom nad gospodarstvom.

Ustavna monarhija – sistem monarhije, kjer vodi državo monarh, a ga omejuje ustavna ureditev, ki določa oziroma omejuje monarha.