slovar


anali – letopis, zapisi pomembnejših dogodkov po letih

arheologija – znanost, ki na osnovi izkopanin proučuje življenje in kulturo starih narodov

arhivistika – nauk o strokovnem delu v arhivih

artefakt – ročno izdelano orodje, orožje iz predzgodovinske ali prazgodovinske dobe

borza – ustanova za trgovanje z vrednostnimi papirji ali blagom

diplomatika – veda o listinah

Dolina kraljev – kraj v Tebanskem zahodnem gorovju v Egiptu, “kamor je odhajalo sonce” in tu so pokopavali kralje stare egiptovske države skoraj 500 let (od 16. do 11. stoletja pred Kristusom). Več kot 60 grobnic je izdolbenih 100 do 200 metrov globoko v skalovje.  

epigrafika – veda o proučevanju napisov na različnih trdih trajnih materialih 

epitaf – nagrobni napis

eseni – judovska verska skupnost, ki je nastala okoli leta 150 pr. n. št. in izginila s padcem Jeruzalema in rimsko zadušitvijo judovskega upora leta 70 n.š.

falsifikat – ponaredek, kar je narejeno tako podobno, da vzbuja vtis pravega

filatelija – proučevanje znamk

fotogrametrija – fotografiranje zemeljskega površja in izdelovanje kart na osnovi tako dobljenih posnetkov

genealogija – rodoslovje

GPS (angl. Global Positioning System) – globalni sistem pozicioniranja je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za določanje točne lege in časa kjerkoli na Zemlji ali v zemeljski tirnici. 

grb – simbolna podoba, ki predstavlja določeno osebo, družino, rodbino, lahko je simbol mesta, organizacije, društva ali države

helenizem – obdobje v antiki po Aleksandru Velikem, za katero je značilno zlivanje grške in orientalske kultur 

heraldika – grboslovje

historiografija – zgodovinopisje

humanizem – kulturno in umetnostno gibanje v renesansi (14. in 15. stoletje), ki je poudarjalo pomen človeka, njegovega življenja

insignije – predmeti kot znamenja oblasti, časti in dostojanstva

kartografija – znanstvena veda, ki se ukvarja s proučevanjem, metodami in procesom konstruiranja in sestavljanja zemljevidov

kokarda – znak, navadno z barvami državne zastave ali z grbom

konzerviranje – z določenim sredstvom preprečevati spreminjanje, razpadanje česa

kratica – ustaljena okrajšava večbesednih imen, navadno iz začetnih črk ali zlogov

kronika –  obširnejši zapis pomembnejših dogodkov po zaporedju dogajanja

kronologija – veda o delitvi časa, na splošno pomeni časovno opredelitev, določitev, navadno po zaporedju dogajanja, nastajanja

Kumranski rokopisi – zbirka najstarejših rokopisov verskih knjig, ki so jih sredi 20. stoletja našli v votlinah blizu naselja Qumran nedaleč od Mrtvega morja. Gre za del knjižnice verske skupnosti esenov.

matične knjige – javne listinske knjige, ki evidentirajo rojstvo, poroke in smrt ter so uradni, poenoteni, javni in verodostojni dokumenti

minojska kultura –  je obdobje predhelenistične bronastodobne civilizacije na Kreti v Egejskem morju. Potekala je v obdobju od 2600 do 1450 pred našim štejem, ko je prevlado nad otokom prevzela mikenska civilizacija. 

minorit – član manj strogega reda frančiškanov (menihov reda, imenovanega po svetem Frančišku Asiškem)

numizmatika – pomožna zgodovinska veda, ki preučuje novce oziroma denar in zbirateljski konjiček, ki se ukvarja z zbiranjem in preučevanjem kovancev in bankovcev

overoviti – uradno potrditi enakost ali resničnost česa

paleografija – veda o starih pisavah

Parti –  perzijsko ljudstvo, ki je v 1. tisočletju p. n. š. naseljevalo območje jugovzhodno od Kaspijskega jezera in jugozahodno od Amu-Darje. Parti so sčasoma asimilirali sosednja srednjeazijska nomadska plemena in se v 6. in 7. stoletju sami asimilirali v druga ljudstva in kot etnična skupina izginili.

patent – zakon, listina, s katero je vladar podeljeval naslove, pravice, službe

periodizacija – delitev dogajanja v posamezna časovna obdobja, periode

piktografija – pisava, sestavljena iz risb, ki ponazarjajo dogodke, pojme, predmete

radiometrično datiranje – postopek, pri katerem z analizo koncentracij posameznih izotopov nekega radioaktivnega elementa določimo starost snovi.

renoviranje – obnavljanje, prenavljanje

sfragistika – veda o pečatih simboli, navadno izvezena

sondiranje – poskusna izkopavanja na manjših površinah, največkrat razporejena po prostoru v obliki mreže

Stara zaveza – prvi del svetega pisma, ki obsega obdobje pred Kristusovim rojstvom

toponomastika – veda o zemljepisnih lastnih imenih

veksilologija – zastavoslovje, pomožna zgodovinska veda o zastavah; izraz prihaja iz latinske besede vexillum, ki pomeni zastavo ali prapor (zastava društva, organizacije)