viri

Gradiva o pomožnih zgodovinskih vedah so teoretični priročnik, namenjena zahtevnejšemu strokovnemu izobraževalnemu delu. Večina besedil in fotografij je povzetih iz spodaj navedene strokovne literature in virov. Redosled, didaktična sistematika, izbor besedil in  vizualnih prvin gradiv ter tehnična postavitev vsebin so avtorsko delo.  

Mojmir Mosbruker, avtor


Bonin, Z. (2015). Učno gradivo za arhivistiko. Koper: FHŠ.

Bračič, B. (2001). Sotisk: filatelija, v reviji  Gea, L 11, št. 5, str. 73. Ljubljana: MK.

Brodnik, V. et. al. (2015). Zgodovina. Učbenik za I. letnik gimnazije. Ljubljana: DZS.

Ćirić, M. (1983). Heraldika. Beograd: Univerzitet umetnosti.

Devereux, P. (2006). Arheologija. Ljubljana: Grlica.

Grafenauer, B. (1980). Struktura in tehnika zgodovinske vede. Ljubljana: FF.

Guštin, V. in Morenčič, B. (1997). Poštna zgodovina in filatelija na Primorskem. Koper: ZD za južno Primorsko.

History. Izobraževalni spletni portal angleške BBC, dostopen na URL http://www.bbc.co.uk/history, november 2016. 

History. Zgodovinski kanal s pestro izbiro splošnega zgodovinskega gradiva, dostopen na URL http://www.history.com/, oktober 2016.

Holy, N. Zbirka nalog za 6. razred osnovne šole Spletni portal, dostopen na URL http://www.uciteljska.net/Zgodovina6/ Skupaj/NaslovnaZG6.html, november 2016.

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Spletni portal, dostopen na URL http://iza2.zrc-sazu.si/#v, september 2016.

Kos, D. (2012). Pomožne zgodovinske vede. Študijsko gradivo. Koper: FHŠ.

Kos, M. (1982). Paleografija. Ljubljana: NUK.

Legat, F. (2015). Naši kraji: arheologija. Žirovnica: Medium.

Lovenjak, M. (2005). Študijsko gradivo za predmet epigrafika. Ljubljana: FF.

Oddelek za zgodovino FF Univerze v Ljubljani. Spletni portal, dostopen na URL http://www.zgodovina-ff-uni-lj.net/, november 2016.

Rant, J. et. al. (2015). Dr. Henrik Tuma, zamolčani raziskovalec avtohtonega slovenskega krajevnega imenoslovja v Alpah idr. Ponatis objav. Ljubljana: Nova obzorja in Inštitut Karantanija.

Slovenska heraldika. Spletni portal, dostopen na URL http://www.grboslovje.si/index.php, september 2016.

Stipišić, J. (1978). Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. Zagreb: Školska knjiga.

Zavod za varstvo kulturne dediščina. Spletni portal, dostopen na URL http://www.zvkds.si/sl, november 2016.

Zenger, Z. (1978). Česka heraldika. Praga: Vyšehrad.

Zgodovina, Category: History. Spletni portal Wikimedia Commons, dostopno na URL https://commons.wikimedia.org /wiki/ Category:History, oktober 2016. 

Zgodovina, Vedež poln znanja. Spletni portal DZS, dostopen na URL http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1600, oktober 2016.

Zmajić, B. (1971). Herldika, sfragistika, genealogija. Zagreb: Školska knjiga.

 

Grafični in tekstovni material je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Zaradi večje preglednosti, vizualne nekompatibilnosti in specifičnega namena uporabe je sprotno citiranje virov izpuščeno.